با انجام انتخابات شورایی

اعضای کمیسیون های مختلف شورای شهر یاسوج انتخاب شدند

فصلی نو ، در جلسه امروز شورای شهر یاسوج اعضای کمیسیون های مختلف این شورا مشخص شدند .

فصلی نو ، در جلسه امروز شورای شهر یاسوج اعضای کمیسیون های مختلف این شورا مشخص شدند .

به گزارش فصل جنوب ، بنا به اخبار دریافتی از شورای شهر یاسوج در جلسه امروز شورای شهر یاسوج رای گیری در خصوص تعیین کمیسیون های مختلف انجام شد که با این انتخابات روسای هر کمیسیون برای یکسال مشخص شد.

با رای اعضای شورای شهر یاسوج فرشید احمدی کیش بعنوان رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شهر یاسوج منصوب شد .

شورای شهر یاسوج با اکثریت آرا ایمان جاودانه را به سمت رئیس کمیسیون خدمات شهری منصوب کرد .

این شورا برای انتخاب ریاست کمیسیون حمل و نقل به کیوان آشنا رای داد .

هدایت الله آمیری با کسب رای اکثریت به ریایست کمیسیون حقوقی شورای شهر یاسوج برگزیده شد .

ریاست کمیسیون آموزش و پژوهش شورای شهر یاسوج به عطاء الله دانشی رسید .

بهنام عباس نژاد با کسب رای اکثریت ریاست کمیسیون فنی عمران و شهرسازی را عهده دار شد .

سید هدایت اکبری یاسوج با کسب رای اکثریت به ریاست کمیسیون سرمایه گذاری و گردشگری منصوب شد .

برای ماده ۱۰۰ بدوی فرشید احمدی کیش و ایمان جاودانه انتخاب شدند و برای تجدید نظر این ماده بهنام عباس نژاد و کیوان آشنا انتخاب شدند .