بهترین تعبیر برای دولت خاتمی و روحانی:دستمال کاغذی مصرف شده نظام!

فصلی نو،نماینده سابق مجلس: بهترین تعبیر برای دولت خاتمی و روحانی:دستمال کاغذی مصرف شده نظام!

فصلی نو،نماینده سابق مجلس: بهترین تعبیر برای دولت خاتمی و روحانی:دستمال کاغذی مصرف شده نظام!