ارسالی مخاطبین

به قلم محمدعلی کاظمی – دهدشت محکوم و ملزم به پیشرفت و ترقی است

بدون تردید شورا و شهرداری ها علی الخصوص در شهرهایی که مستلزم توسعه می باشند، محکوم و ملزم به پیشرفت و ترقی از جمیع جهات، نظیر دهدشت ما هستند، نیازمند دوری از سیاست زدگی در فرایند مدیریت شهری هستیم

 فصلی نو-  محمدعلی کاظمی

امروزه هر امری که به انتخاب آزاد و فضای دموکراسی از جمیع مختلف مرتبط است، متهم به سیاست زدگی است و اینگونه تصور میشود که عمده افرادی که به این عرصه ها ورود می کنند، انسانهای سیاست زده و بهره مند از سیاست زدگی هستند.
در این نگاه و موضوع همواره خلاف این نظر فکر می کنم و معتقدم ورود به عرصه مدیریت شهری چراغ سبز به فضای سیاسی و سیاست زدگی نیست، بلکه شاید از دلایل عمده سیاست زدگی نبود افراد متخصص و آکادمیک در جایگاههای انتخابی است؛ جایی که فضا برای لمپن و فرصت طلبان و همینطور حضور عوام فریب ها و اشعار ناممکن و عوام‌پسند، اما غیرکارا و غیراجرایی شان مساعد می شود. در نبود مکانیزمهای کارکردی برای جلوگیری از سیاست زدگی و در نتیجه سیاست ورزیِ سودمند، سیاست زدگی به معنای صحیح ورود به فضا و عرصه برای متخصصین و تحصیل کرده های دانشگاههای معتبر کشور تنگ و محدود می شود.
نتیجتا با چوب سیاست زدگی بسیاری از نخبگان و متخصصین امر رانده و قهر نیروی انسانی غیروابسته، غیرسیاسی و بنابه تعریف این مقال، غیرسیاست زده، یک شهر را از این منابع غنی انسانی فقیر و به شهروند و‌ شهرنشین کمتر و گاها بیشتر مقصر تحویل می دهد. اگر نیک بیندیشیم، به فرض درستی این گزاره، و تعمیم آن به برخی افراد آمده و تحویل داده شده به فضای سیاسی_اجتماعی کهگیلویه، البته در همه سطوح شاید بسیاری از مسیری که سالهای گذشته تاکنون طی کرده را دست خالی طی نموده ایم.

بدون تردید شورا و شهرداری ها علی الخصوص در شهرهایی که مستلزم توسعه می باشند، محکوم و ملزم به پیشرفت و ترقی از جمیع جهات، نظیر دهدشت ما هستند، نیازمند دوری از سیاست زدگی در فرایند مدیریت شهری هستیم، که این پرهیز مستلزم ورود افراد متخصص، نخبه و آکادمیک در ابعاد مختلف است، که توانایی ایجاد ساختارهایی که تاکنون در مقام حرف بدون عمل مسکوت مانده اند، را داشته باشند.

محمدعلی کاظمی
مدرس دانشگاه