رهبر اپوزسیون بلاروس را داخل گونی انداختند و بردند!

فصلی نو،رهبر اپوزسیون بلاروس را داخل گونی انداختند و بردند! مردان نقابدار سوار بر مینی بوس ماریا کولسنیکووا ۳۸ ساله، مخالف الکساندر لوکاشنکو را گونی پیچ کرده و با خود بردند.

فصلی نو،رهبر اپوزسیون بلاروس را داخل گونی انداختند و بردند!

مردان نقابدار سوار بر مینی بوس ماریا کولسنیکووا ۳۸ ساله، مخالف الکساندر لوکاشنکو را گونی پیچ کرده و با خود بردند.