شهردار یاسوج معرفی شد

فصلی نو ،  منتخبین  ششمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج شهردار این دوره را معرفی کردند .  

فصلی نو ،  منتخبین  ششمین دوره انتخابات شورای شهر یاسوج شهردار این دوره را معرفی کردند .