مامور حراست نفت در ماجرای دختر آبادانی تبرئه شد

فصلی نو،مامور حراست نفت در ماجرای دختر آبادانی تبرئه شد شعبه هفتم دادیاری آبادان«مهدی کاظمی، کارمند حراست در فیلمی که به دختر آبادانی مشهور شد، را تبرئه کرده است و دختر این ماجرا را به‌اتهام «ورود به زور، ایراد ضرب و جرح و آتش‌سوزی عمدی»، مجرم شناخته‌شده و برای او قرار جلب به دادرسی صادر […]

فصلی نو،مامور حراست نفت در ماجرای دختر آبادانی تبرئه شد


شعبه هفتم دادیاری آبادان«مهدی کاظمی، کارمند حراست در فیلمی که به دختر آبادانی مشهور شد، را تبرئه کرده است و دختر این ماجرا را به‌اتهام «ورود به زور، ایراد ضرب و جرح و آتش‌سوزی عمدی»، مجرم شناخته‌شده و برای او قرار جلب به دادرسی صادر کرده.»

به گزارش فصلی نو، داریوش معمار ،روزنامه نگارچندماه پیش یک دختر آبادانی که گویا با یکی از مدیران نفتی آبادان رابطه پنهانی داشت، در نزدیکی خانه این مدیر با خانواده او زد و خورد داشت؛ فیلم کتک خوردن و خونین‌شدن او و البته دست‌رساندن یک مامور حراست نفت به بدن او، بسیار جنجالی و خبرساز شد.

بعدتر فیلمی‌از دختر آبادانی، در صداوسیما پخش شد که در آن با تصویری محوشده، گفت آرامش روانی ندارد و آن‌چه شایعه‌های رسانه‌های خارجی خواند، رد کرد.