کلیه مددجویان تحت حمایت امداد استان دارای پوشش بیمه ای هستند

علی حسن مظاهری رئیس اداره  روابط عمومی کمیته امداد استان گفت :کلیه مددجویان تحت حمایت استان دارای پوشش بیمه ای بوده واز خدمات بیمه سلامت برخوردارند مظاهری افزود بر ضوابط درمان و بیمه، هزینه های بیماران بستری افراد روستایی و شهری تحت حمایت با دفترچه بیمه سلامت تا سقف ۹۰ درصد تقبل هزینه می شوند […]

علی حسن مظاهری رئیس اداره  روابط عمومی کمیته امداد استان گفت :کلیه مددجویان تحت حمایت استان دارای پوشش بیمه ای بوده واز خدمات بیمه سلامت برخوردارند

مظاهری افزود بر ضوابط درمان و بیمه، هزینه های بیماران بستری افراد روستایی و شهری تحت حمایت با دفترچه بیمه سلامت تا سقف ۹۰ درصد تقبل هزینه می شوند ، همچنین کمیته امداد با ارائه خدمات بیمه مکمل هزینه پرداختی بیماران بستری شده در بخش های درمانی را به میزان ۵درصد جهت بیماران تحت حمایت روستایی و۱۰ درصد بیماران تحت حمایت شهری را به مددجویان پرداخت می نماید ۰

رییس اداره روابط عمومی همچنین اظهار داشت مساعدت به بیماران تحت حمایت که در حوزه های پار اکلنیکی دولتی درمان میشوند ۷۰ در هزینه را بیمه پایه تقبل نموده و۳۰ درصد دیگر را کمیته امداداز طریق بیمه مکمل به مددجویان پرداخت می نماید .

مظاهری تاکید کرد بیماران تحت حمایت از قبل مشورت های لازم را کارشناسان درمانی مستقر در ادارات امداد دریافت نمایند تا در روند پرداخت هزینه با مشکلی مواجه نشو ند ۰

وی همچنین گفت تست رایگان کرونای مددجویان تحت حمایت در روند خدمات دهی بیمه سلامت طرف قرارداد امداد در بیمارستان شهید جلیل یاسوج با رعایت نظام ارجاع انجام می پذیرد.

رییس اداره روابط عمومی همچنین گفت ازابتدای اپیدمی کرونا تاکنو ن بالغ بر ۵ میلیارد و هفتصد میلیون ریال جهت تهیه ماسک و ملزومات بهداشتی درراستای پیشگیری از ابتلای مددجویان استان به بیماران کرونا توسط امداد هزینه گردید ۰

مظاهری عنوان کرد درراستای کمک به خانواده های تحت حمایت که عزیزان خودرا در اثر کرونا ازدست دادند درصورت تایید وزارت بهداشت از مبلغ ۵ تا ۱۰ میلیون تومان به سرپرست خانواده متوفی مساعدت بلاعوض می نماید ۰ درغیراینصورت ۲ تا ۴ میلیون تومان پرداخت میگردد ۰