ارسالی مخاطبین

یادداشتی از محسن درخش – بارقه های امید

فصل جنوب، جناب حجت الاسلام جمالسیرت در مدت زمان اندکی که از تصدی کرسی روابط عمومی شهرداری ایشان میگذرد، فاعلی بود که امورات را بالفعل رسانده است و قبل از هر شعاری، کننده کار بودند و از هیچ تلاشی در این مدت کوتاه مضایقه نکردند.

فصلی نو- محسن درخش- بارقه های امید

تجلی و شکفتن امید از آنجا می باشد که از پس دلهره ها و فرتوتگی انتظار، طلوع می کند. سردرگمی های ملالت وار و کاوشهای بی ثمر و بی پایان برای رسیدن به فعل مورد نظر در عرصه مدیریت شهری یاسوج این روزها رخ می نماید.

شعارها و ثقل کلمات جوابگوی این کلاف سردرگم و عدم یکپارچگی در عرصه مدیریتی و توسعه ای شهری نمی باشد. مرحم این درد جز به خوی خواستن و انجام دادن، مرحمتی نیست، و فعل باید از پس فاعل رود. در سال های اخیر پای کار نبودن و پیگیر نبودن مسئولین ذی صلاح در پروژه ها و وانهادن امورات به حال خویش مسبب خیلی از چالشهای پیش روی مدیریت شهری، شهر یاسوج بوده است.

جناب حجت الاسلام جمالسیرت در مدت زمان اندکی که از تصدی کرسی روابط عمومی شهرداری ایشان میگذرد، فاعلی بود که امورات را بالفعل رسانده است و قبل از هر شعاری، کننده کار بودند و از هیچ تلاشی در این مدت کوتاه مضایقه نکردند.

حضور فیزیکی و مستمر ایشان در محل و روند پروژه های شهری نشان از عزم و همت ایشان در انجام گرفتن این امور، داشته و دارد. بی شک شورا و تیم مدیریتی شهر یاسوج انسانهایی از جنس ایشان را می خواهد که برای نفس امور گام بردارد. امید است که حضور ایشان در این عرصه را شاهد بوده و انجام امور شکل انجام پذیری به خود گیرد.

محسن درخش